End

       

1 Letter

: 19

: 줄이나 금 등을 곧게 긋는 모양. [зураас буюу шугамыг эгц шулуун татах байдал.] ☆☆ Дайвар үг

: 37

(午後): 정오부터 해가 질 때까지의 동안. [ҮДЭЭШ ХОЙШ: үд дундаас нар жаргах хүртлэх хугацаа.] ☆☆☆ Нэр үг

(後): 얼마만큼 시간이 지나간 다음. [ДАРАА, ХОЙНО: нэлээд цаг хугацаа өнгөрсний дараа.] ☆☆☆ Нэр үг

(以後): 지금부터 뒤. [ХОЙНО, ЦААШИД: одоогоос хойш.] ☆☆☆ Нэр үг

: 60

: 조금 전. [ТҮРҮҮ, САЯХАН: түрүүхэн.] ☆☆☆ Нэр үг

그러니 : 그런 이유로. 또는 그런 까닭에. [ТИЙМ УЧРААС: тийм шалтгаанаар, мөн тийм шалтгаантай.] ☆☆☆ Дайвар үг

: 조금 전에. [ТҮРҮҮ, САЯХАН: түрүүхэн.] ☆☆☆ Дайвар үг

2 Letters

싣다 : 2

싣다 : 무엇을 운반하기 위하여 차, 배, 비행기 등에 올려놓다. [АЧИХ, АЧААЛАХ: ямар нэг зүйл тээвэрлэхийн тулд автомашин, усан онгоц, нисэх онгоц зэрэг дээр гаргаж тавих.] ☆☆☆ Үйл үг

한 바리에 싣다 : 모두 같은 것이어서 구분 없이 한꺼번에 처리하다. [бүгд ижил учир ялгаж салгалгүй нэг дор цэгцлэх.]

무어 : 2

무어 : 모르는 사실이나 사물을 가리키는 말. [ЮУ, ЯМАР НЭГ: мэдэхгүй зүйл, эд зүйлийг заадаг үг.] Төлөөний үг

무어 : 놀랐을 때 내는 소리. [ЮУ, ЮУ ГЭНЭЭ: гайхах үед гаргадаг дуу чимээ.] Аялга үг

단상 : 2

단상 (壇上): 교단 또는 강단 등의 위. [ИНДЭР ДЭЭР: багшийн индэр, индэр зэргийн дээр.] Нэр үг

단상 (斷想): 단편적인 생각. [БҮДЭГ БОДОЛ: хэсэг бусаг бодол санаа.] Нэр үг