Initial sound

       

1 Letter

: 84

: 사람을 높여 이르는 말. [ХҮН: хүнийг хүндэтгэж дуудах үг.] ☆☆☆ Эрхшээлт нэр

(百): 십의 열 배가 되는 수의. [ЗУУН: арвыг арав дахин нэмсэн тооны.] ☆☆☆ Тодотгол үг

(病): 생물체의 몸에 이상이 생겨 생물체가 정상적인 활동을 하지 못하고 괴로움을 느끼게 되는 현상. [ӨВЧИН: амьд биетийн биед өөрчлөлт орж хэвийн хэмжээнд байж чадахааргүй, шаналгаатай төвөгтэй байх үзэгдэл.] ☆☆☆ Нэр үг

: 76

: 지구가 태양을 한 바퀴 도는 동안을 세는 단위. [ЖИЛ: нэг жилийг түвшин болгон хугацааг тоолдог нэгж.] ☆☆☆ Эрхшээлт нэр

: 태양계의 중심에 있으며 온도가 매우 높고 스스로 빛을 내는 항성. [НАР: нарны аймгийн гол төвд байдаг, маш өндөр хэмийн халуунтай, өөрөө гэрэлтдэг од.] ☆☆☆ Нэр үг

(火): 몹시 못마땅하거나 노여워하는 감정. [УУР, ХИЛЭН: ихэд бачимдах юмуу цухалдан уурлах сэтгэлийн хөдөлгөөн.] ☆☆☆ Нэр үг

: 54

(team): 같은 일을 함께하는 한 무리. [БАГ: нэг ижил зүйлийг хамт хийдэг бүлэг хүмүүс.] ☆☆☆ Нэр үг

(土): 월요일을 기준으로 한 주의 여섯째 날. [БЯМБА ГАРАГ, ХАГАС САЙН ӨДӨР: даваа гарагийг жишиг болгосон нэг долоо хоногийн зургаа дахь өдөр.] ☆☆ Нэр үг

: 사람이나 동물의 피부에 나는 가느다란 실 모양의 것. [ҮС: хүн, амьтны арьсанд ургадаг нарийхан утас маягийн зүйл.] ☆☆ Нэр үг

2 Letters

ㅇㄷ : 197

얻다 : 특별한 노력이나 대가 없이 받아 가지다. [ОЛОХ, ОЛЖ АВАХ: онцгой хичээл зүтгэл буюу үнэ хөлсгүйгээр авч, өөрийн болгох.] ☆☆☆ Үйл үг

얼다 : 액체나 물기가 있는 물체가 찬 기운으로 인해 고체 상태로 굳어지다. [ХӨЛДӨХ: шингэн зүйл болон бодис хүйтний улмаас хатуу биет болон хувирах.] ☆☆☆ Үйл үг

없다 : 사람이나 사물 등이 실제로 존재하지 않는 상태이다. [БАЙДАГГҮЙ, ОРШДОГГҮЙ: хүн юм уу эд зүйл зэрэг бодитоор оршдоггүй байдал.] ☆☆☆ Тэмдэг нэр

ㅈㅈ : 268

직장 (職場): 돈을 받고 일하는 곳. [АЖЛЫН ГАЗАР: мөнгө авч ажилладаг газар.] ☆☆☆ Нэр үг

직접 (直接): 중간에 다른 사람이나 물건 등이 끼어들지 않고 바로. [ШУУД, ШУЛУУН: дунд нь өөр хүн юмуу эд зүйл оролцоогүй шууд.] ☆☆☆ Дайвар үг

자주 : 같은 일이 되풀이되는 간격이 짧게. [БАЙНГА, ДАНДАА: ижил зүйл давтагдах хугацаа богиноор.] ☆☆☆ Дайвар үг

ㅍㅈ : 63

피자 (pizza): 이탈리아에서 유래한 것으로 둥글고 납작한 밀가루 반죽 위에 토마토, 고기, 치즈 등을 얹어 구운 음식. [ПИЦЦА: италиас гаралтай дугуй нимгэн гурилан зуурмаг дээр улаан лооль, мах, бяслаг зэргийг тараан тавьж шарж болгосон хоол.] ☆☆☆ Нэр үг

편지 (便紙/片紙): 다른 사람에게 하고 싶은 말을 적어서 보내는 글. [ЗАХИДАЛ: бусдад хэлэхийг хүссэн үгээ бичиж илгээсэн зүйл.] ☆☆☆ Нэр үг

포장 (包裝): 물건을 싸거나 꾸림. 또는 싸거나 꾸리는 데 사용하는 재료. [БООДОЛ, БАГЛАА, БҮРЭЭС: эд зүйлийг боож, баглах явдал. мөн боож баглахад хэрэглэдэг материал.] ☆☆☆ Нэр үг