Start

       

1 Letter

: 2

기 : 물건의 틈에 박아서 그 틈을 메우거나 벌리는 데 쓰는 물건. [ШААНТАГ: эд зүйлийн зай завсарт хадаж тухайн зайг бөглөх ба завсрыг илүү ангайлгах үед хэрэглэдэг зүйл.] Нэр үг

기(를) 박다[치다] : 뒤탈이 없도록 미리 단단히 다짐을 해 두다. [(ШУУД ОРЧ) ШААНТАГ ЗООХ; БАТ АРААНД НЬ ХИЙХ: сүүлд нь элдэв асуудал үүсэхгүйгээр урьдчилан баттай хийх.]

: 8

: 앞의 말이 나타내는 내용이 뒤에 오는 내용보다 마음에 차지 않기 때문에 뒤의 내용을 선택함을 강조하여 나타내는 조사. [ДОР БОЛ: өмнөх үгийн илэрхийлж буй агуулга хойдох үгийн агуулгыг бодвол сэтгэлд хүрэхгүй байгаа тул хойдох утгыг сонгохыг онцлон илэрхийлж буй нөхцөл.] Нөхцөл

(en[円]): 일본의 화폐 단위. [ИЕН: японы мөнгөн дэвсгэртийн нэгж.] Эрхшээлт нэр

도르핀 (endorphin): 사람을 비롯해 새끼를 낳는 동물의 뇌에서 나오는, 진통 효과가 있는 물질. [ЭНДОРФИН: хүн болон үр зулзага төрүүлдэг амьтдын тархинаас ялгардаг, өвчин намдаах үйлчилгээтэй бодис.] Нэр үг

: 2

밍하다 : 음식이 제맛이 나지 않고 몹시 싱겁다. [СУЛ, ЗӨӨЛӨН, АМТГҮЙ: хоол амттай биш, амт нь маш сул байх.] Тэмдэг нэр

크 (mink): 족제비와 비슷하게 생겼으며 털가죽을 고급 외투용으로 쓰는 갈색 동물. [БУЛГА: ойн солонготой ижил төрхтэй, арьсыг нь гадуур хувцасны материал болгон хэрэглэдэг хүрэн бор өнгийн амьтан.] Нэр үг

2 Letters

말허 : 2

말허리 : 하고 있는 말의 중간. [ЯРИАНЫ ДУНД ХЭСЭГ: ярьж байгаа ярианы дунд хэсэг.] Нэр үг

말허리를 자르다 : 다른 사람의 말을 도중에 자르다. [ЯРИА ТАСЛАХ: бусад хүний яриаг дундуур нь таслах.]

잊혀 : 2

잊혀져- : (잊혀져, 잊혀져서, 잊혀졌다, 잊혀져라)→ 잊혀지다 [] None

잊혀지- : (잊혀지고, 잊혀지는데, 잊혀지니, 잊혀지면, 잊혀지는, 잊혀진, 잊혀질, 잊혀집니다)→ 잊혀지다 [] None

깨뜨 : 3

깨뜨리다 : 단단한 물건을 쳐서 조각이 나게 하다. [ХАГАЛАХ: хатуу зүйлийг цохиж хэдэн хэсэг болгох.] ☆☆ Үйл үг

깨뜨려- : (깨뜨려, 깨뜨려서, 깨뜨렸다, 깨뜨려라)→ 깨뜨리다 [] None

깨뜨리- : (깨뜨리고, 깨뜨리는데, 깨뜨리니, 깨뜨리면, 깨뜨린, 깨뜨리는, 깨뜨릴, 깨뜨립니다)→ 깨뜨리다 [] None