Basic Korean Dictionary, Start, End, and Initial Sound

📚 ประเภท

ปริมาณ (76) มนุษยสัมพันธ์ (49) คำนับจำนวน (83) พฤติกรรมการเรียนการสอน (84) สถานที่ใช้การคมนาคม (38) คำถาม (19) ส่วนของเสื้อผ้า (9) องค์กรสาธารณะ (17) การสื่อสาร (29) อุปกรณ์การประกอบอาหาร (25) ประเภทสัตว์แมลง (9) พฤติกรรมการใช้การคมนาคม (36) หมวก, รองเท้า, เครื่องประดับ (37) สมรรถภาพทางกาย (26) ผู้กระทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม (31) ส่วนของสัตว์ (6) พฤติกรรมการเมืองและการปกครอง (43) วัฒนธรรมดั้งเดิม (25) ยานพาหนะ (45) รูปลักษณ์ (185) ศิลปะ (76) สื่อมวลชน (36) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การซื้อของ (99) ประวัติศาสตร์ (92) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) วัฒนธรรมการกิน (104) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) การอธิบายอาหาร (78) การทักทาย (17) กฎหมาย (42) การบอกวันที่ (59) การสั่งอาหาร (132) การหาทาง (20) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) ปรัชญาและศีลธรรม (86) การบอกเวลา (82)

🍀 สุภาษิต

내민 손이 무안하다
🌏 (ป.ต.)อายมือที่ยื่นไป ; (รู้สึก)เสียหน้า, (รู้สึก)อาย: คำพูดที่แสดงการรู้สึกลำบากใจที่ตั้งใจจะรับบางสิ่งแล้วยื่นมือไปแล้วไม่ได้รับ หรือในทางตรงข้ามที่ส่งบางอย่างให้รับแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่รับ
한강에 돌 던지기
🌏 (ป.ต.)การขว้างก้อนหินลงแม่น้ำฮัน ; โยนหินลงแม่น้ำ: คำพูดที่หมายความถึงเรื่องที่ไม่สามารถหวังประสิทธิผลหรือผลกระทบใด ๆได้ แม้จะใช้ความพยายามเท่าใดก็ตาม
벼 이삭은 익을수록 고개를 숙인다
🌏 (ป.ต.)รวงข้าวยิ่งแก่ยิ่งโน้มรวงลงต่ำ ; คนเก่งถ่อมตัว, ยิ่งเก่งมากยิ่งนอบน้อมมาก: ยิ่งเป็นคนที่มีความสามารถล้ำเลิศหรืออยู่ในตำแหน่งสูงก็ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน
백지장도 맞들면 낫다
🌏 (ป.ต.)ถึงแม้จะเป็นกระดาษขาวเพียงแผ่นเดียวแต่ก็ต้องช่วยกันถือจึงจะดี ; ช่วยกันคนละไม้ละมือ: ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงใดก็ตาม ถ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะง่ายดายมากขึ้นไปอีก
가난 구제는 나라님[임금님]도 못한다
🌏 (ป.ต.)การช่วยเหลือคนจนแม้กระทั่งผู้นำประเทศ[กษัตริย์]ก็ยังไม่สามารถทำได้: แม้พลังของประเทศยังช่วยเหลือคนจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ยาก

💕 Start

(2) (15) (2) (69) (51) (4) (171) (3) (12) (4)

🌾 End

(215) (23) (3) (2) (15) (2) (136) (3) (29) (23)
ㅅㅎ (146) ㄴㄹ (41) ㄴㅁ (37) ㅃㅅ (2) ㅇㄸ (21) (61) ㅊㅎ (59) ㅁㅅ (158) (66) ㅎㅅ (187) ㅅㅇ (234) ㄴㅍ (19) ㅁㄱ (104) (177) ㄸㅍ (1) ㅍㅈ (63) ㅌㅊ (16) ㅇㅅ (395) (130) ㅆㄱ (7)