🌾 End

1️⃣ 1 Letter

(27)

(한 番): 어떤 행동이나 상태 등을 강조함을 나타내는 말. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 МАШ, ЖИНХЭНЭ, ҮНЭХЭЭР: ямар нэг үйлдэл, нөхцөл байдал зэргийг тооцоолон илэрхийлэх хэлбэр.

지난 (지난 番): 말하고 있는 때 이전의 지나간 차례나 때. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ӨНГӨРСӨН УДАА: өгүүлж буй цаг мөчөөс өмнө болж өнгөрсөн ээлж дараа, цаг үе.

(이 番): 곧 돌아올 차례. 또는 막 지나간 차례. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ЭНЭ УДААГИЙН: удахгүй болох ээлж дараа. мөн дөнгөж сая өнгөрсөн дараалал.


(106)

: 신발, 양말, 장갑 등 짝이 되는 두 개를 한 벌로 세는 단위. ☆☆☆ Эрхшээлт нэр
🌏 ХОС: гутал, оймс, бээлий зэрэг хос хоёр юмыг нэг болгон тоолдог нэгж.

: 내일의 다음 날에. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 НӨГӨӨДӨР: маргаашийн дараагийн өдөр.

: 내일의 다음 날. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 НӨГӨӨДӨР: маргаашийн дараах өдөр.


(7)

나이 : 나무의 줄기를 가로로 자른 면에 나타나는, 나무의 나이를 알려 주는 둥근 테. Нэр үг
🌏 МОДНЫ НАСНЫ ЦАГИРАГ: модны их биеийн хөндлөнгөөр нь огтлоход харагдах модны насыг заах тойрог.

: 틀어지거나 깨지지 않도록 물건의 몸통에 단단히 둘러맨 줄. Нэр үг
🌏 БҮСЛҮҮР: хазайх, хагарахаас хамгаалж эд зүйлийн их биеийг бат бөх тойруулж ороосон уяа.

안경 (眼鏡 테): 안경의 알을 끼우는 테두리. Нэр үг
🌏 НҮДНИЙ ШИЛНИЙ ХҮРЭЭ: нүдний шилний шилийг оруулан тогтоодог хүрээ.2️⃣ 2 Letters

백적 (2)

백적 (告白的): 마음속 생각이나 숨기고 있는 사실을 모두 다 말하는. Тодотгол үг
🌏 ИЛЧИЛСЭН, НАМИНЧИЛСАН: сэтгэлдээ нууж, хадгалж байсан зүйлээ бүгдийг нь нээн илэрхийлсэн.

백적 (告白的): 마음속 생각이나 숨기고 있는 사실을 모두 다 말하는 것. Нэр үг
🌏 ИЛЧИЛСЭН, НАМИНЧИЛСАН: сэтгэлдээ нууж, хадгалж байсан зүйлээ бүгдийг нь нээн илэрхийлэх явдал.


성가 (3)

자수성가 (自手成家): 물려받은 재산 없이 자기의 힘으로 큰돈을 벌어 집안을 일으킴. Нэр үг
🌏 ӨӨРИЙН ХҮЧЭЭР ХӨЛ ДЭЭРЭЭ БОСОХ, ӨӨРИЙН ХҮЧЭЭР ХӨЛӨӨ ОЛОХ: өвлөж авсан хөрөнгөгүй, өөрийн хүчээр их мөнгө олох явдал.

복음 성가 (福音聖歌): 기독교에서, 예수의 가르침과 구원에 대한 내용을 담은 노래. None
🌏 САЙН МЭДЭЭНИЙ МАГТАН ДУУ: христийн шашны, Есүсийн сургаал болон авралын талаарх утга агуулгатай дуу.

성가 (聖歌): 기독교나 가톨릭에서 부르는 종교적인 노래. Нэр үг
🌏 МАГТАН ДУУ, НАЙРАЛ ДУУ: христийн болон католик шашны дуу.


과장 (3)

과장 (課長): 관청이나 회사 등에서 한 과의 책임자. ☆☆ Нэр үг
🌏 ТАСГИЙН ДАРГА: байгууллага, компанид нэг тасгийн хариуцагч.

과장 (誇張): 사실에 비해 지나치게 크거나 좋게 부풀려 나타냄. ☆☆ Нэр үг
🌏 ХЭТРҮҮЛЭГ, ХЭТРҮҮЛЭХ, ДӨВИЙЛГӨХ, ДЭВРҮҮЛЭХ, ИХЭСГЭХ, ТОМРУУЛАХ: бодит үнэнээс илүүгээр эсвэл томоор ихэсгэж дөвийлгөн илэрхийлэх явдал.

과장 (科長): 대학이나 병원 등에서 한 과의 책임자. Нэр үг
🌏 ХЭЛТСИЙН ДАРГА, ТЭНХИМИЙН ЭРХЛЭГЧ: их сургууль буюу эмнэлэг зэргийн нэг тэнхим буюу хэлтэс тасгийг хариуцагч.