🌾 End

1️⃣ 1 Letter

(22)

: 쇠로 만든 고리를 이어서 만든 줄. Нэр үг
🌏 ГИНЖ: төмөр цагиргийг нэг нэгэнтэй нь хэлхэж хийсэн оосор.

아슬아 : 소름이 돋을 정도로 약간 차가운 느낌이 계속 드는 모양. Дайвар үг
🌏 БИЕ АРЗАЙМ, НУРУУ ХҮЙТ ОРГИМ: бие зараймаар бага зэрэг хүйтэн мэдрэмж үргэлжлэн төрөх байдал.

: 공기 중의 수증기가 기온이 내려가거나 찬 물체에 부딪혀서 한데 뭉치어 생긴 작은 물방울. Нэр үг
🌏 ШҮҮДЭР: агаарт буй уур хэм буурах, хүйтэн биетэд хүрснээс хоорондоо барьцалдахад үүссэн жижиг усан дусал.


(144)

노래 (노래 房): 가사를 보면서 노래를 부를 수 있도록 음악 기계를 갖추어 놓은 장소. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 КАРАОКЕ, ДУУ ДУУЛДАГ ГАЗАР: дууны үгийг харж хөгжимд нийцүүлэн дуу дуулж болохуйц техникээр тоноглосон газар.

(房): 사람이 살거나 일을 하기 위해 벽을 둘러서 막은 공간. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ӨРӨӨ: хүн амьдрах юмуу ажил хийхэд зориулагдсан, ханаар хүрээлэн хаасан орон зай.

(地方): 행정 구획이나 어떤 특징 등에 의해 나누어지는 지역. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ОРОН НУТАГ: засаг захиргааны төлөвлөлт болон ямар нэг онцлогт тулгуурлан хуваагдсан бүс нутаг.


(90)

(現在): 지금 바로 이 시간에. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 ОДОО, ӨДГӨӨ: яг одоо энэ цагт.

(現在): 지금 이때. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ОДОО ЦАГ, ЭНЭ ЦАГ ҮЕ: яг одоо энэ цаг үе.

문화 (文化財): 문화적 가치가 뛰어나서 법으로 보호를 받거나 받아야 하는 유물 및 유적. ☆☆ Нэр үг
🌏 СОЁЛЫН ӨВ: соёлын маш өндөр үнэ цэнэтэй, хуулиар хамгаалах шаардлагатай эд өлөг, дурсгалт газар.2️⃣ 2 Letters

백적 (2)

백적 (告白的): 마음속 생각이나 숨기고 있는 사실을 모두 다 말하는. Тодотгол үг
🌏 ИЛЧИЛСЭН, НАМИНЧИЛСАН: сэтгэлдээ нууж, хадгалж байсан зүйлээ бүгдийг нь нээн илэрхийлсэн.

백적 (告白的): 마음속 생각이나 숨기고 있는 사실을 모두 다 말하는 것. Нэр үг
🌏 ИЛЧИЛСЭН, НАМИНЧИЛСАН: сэтгэлдээ нууж, хадгалж байсан зүйлээ бүгдийг нь нээн илэрхийлэх явдал.


약점 (2)

약점 (弱點): 다른 사람에 비해 부족해서 불리한 점. ☆☆ Нэр үг
🌏 СУЛ ТАЛ, ЭМЗЭГ ТАЛ: бусад хүмүүсээс дутуу, барагтай, муу тал.

약점 (脆弱點): 일을 진행하는 상황이나 환경이 탄탄하지 못하고 약한 점. Нэр үг
🌏 ТААРУУХАН ТАЛ, СУЛ ТАЛ, МУУ ТАЛ: ажил хэргийг явуулах нөхцөл байдал болон орчны баталгаатай биш сул муу тал.


드백 (2)

드백 (handbag): 여자들이 손에 들거나 한쪽 어깨에 메는 작은 가방. ☆☆ Нэр үг
🌏 ГАР ЦҮНХ: эмэгтэйчүүүд гартаа барих болон мөрөндөө үүрч явдаг жижиг цүнх.

드백 (feedback): 증폭기나 자동 제어 등의 전기 회로에서, 출력의 일부를 입력에 되돌리는 일. Нэр үг
🌏 БУЦАЛТ, БУЦААХ: өсгөгч, автомат хянагч зэрэг цахилгаан хэрэгсэлийн, оролтыг санамж руу буцаах үйл.