🌾 End

1️⃣ 1 Letter

(31)

시청 (視聽率): 텔레비전의 한 프로그램을 시청하는 사람들의 비율. ☆☆ คำนาม
🌏 อัตราจำนวนของผู้ดูโทรทัศน์, เปอร์เซ็นต์ของผู้ชม, เรตติ้ง: สัดส่วนของผู้รับชมโทรทัศน์ในแต่ละรายการโทรทัศน์

: 모든 국민이 반드시 지켜야 하는, 나라에서 만든 명령이나 규칙. ☆☆ คำนาม
🌏 กฎหมาย: กฏระเบียบหรือประกาศคำสั่งของประเทศที่ประชาชนทั้งหมดต้องปฏิบัติตาม

- (率): ‘비율’의 뜻을 더하는 접미사. ☆☆ หน่วยคำเติม
🌏 อัตรา..., อัตราการ...: ปัจจัยที่เพิ่มเข้าไปในคำเพื่อให้มีความหมายว่า 'อัตราส่วน'


(60)

: 조금 전. ☆☆☆ คำนาม
🌏 เมื่อกี้, เมื่อตะกี้, เมื่อครู่, เมื่อสักครู่: ก่อนหน้านี้เล็กน้อย

그러니 : 그런 이유로. 또는 그런 까닭에. ☆☆☆ คำวิเศษณ์
🌏 เพราะฉะนั้น, ด้วยเหตุนั้น, ดังนั้น: ด้วยเหตุผลดังกล่าว หรือเป็นสาเหตุดังกล่าว

: 조금 전에. ☆☆☆ คำวิเศษณ์
🌏 เมื่อกี้, เมื่อตะกี้, เมื่อครู่, เมื่อสักครู่: ก่อนหน้านี้เล็กน้อย


(2)

: 암컷인 닭. คำนาม
🌏 ไก่ตัวเมีย, ไก่เพศเมีย: ไก่ที่เป็นตัวเมีย

: 수컷인 닭. คำนาม
🌏 ไก่ตัวผู้: ไก่ที่เป็นตัวผู้2️⃣ 2 Letters

내각 (2)

내각 (內角): 다각형에서, 인접한 두 변이 다각형의 안쪽에 만드는 모든 각. คำนาม
🌏 มุมใน: มุมด้านในทุกมุมที่ทำขึ้นเมื่อเส้นตรงสองเส้นที่ติดกันอยู่มาบรรจบกันในรูปหลายด้าน

내각 (內閣): 국무 위원들로 구성된 국가의 행정을 담당하는 행정 중심 기관. คำนาม
🌏 คณะรัฐมนตรี: ฝ่ายบริหารกลางที่มีหน้าที่บริหารงานปกครองของประเทศที่ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรี


멍울 (2)

멍울멍울 : 우유나 반죽 등의 속에 멍울이 작고 둥글게 엉겨 있는 모양. คำวิเศษณ์
🌏 เป็นก้อน, เป็นก้อน ๆ: ลักษณะที่เป็นก้อนเกาะตัวอยู่เป็นวงกลมและเล็กในนมหรือแป้งผสม เป็นต้น

멍울 : 우유나 반죽 등의 속에 작고 둥글게 엉긴 덩이. คำนาม
🌏 ก้อน, ก้อนกลม: ก้อนที่เกาะตัวกันกลมเล็กอยู่ในนมหรือแป้งผสม เป็นต้น


장소 (3)

장소 (場所): 어떤 일이 일어나는 곳. 또는 어떤 일을 하는 곳. ☆☆☆ คำนาม
🌏 สถานที่, จุด, แห่ง, แหล่ง: สถานที่ที่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น หรือสถานที่ที่ทำงานใด ๆ

공공장소 (公共場所): 도서관, 공원, 우체국 등 여러 사람이 함께 이용하는 곳. ☆☆ คำนาม
🌏 ที่สาธารณะ: ที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เช่น ห้องสมุด สวนสาธารณะ ไปรษณีย์

장소 (出張所): 공공 기관이나 회사 등에서 필요한 지역에 설치하는 사무소. คำนาม
🌏 สถานที่ทำงานชั่วคราว: สำนักงานซึ่งก่อตั้งในพื้นที่ที่จำเป็นในบริษัทหรือองค์กรสาธารณะ เป็นต้น