🌷Initial sound

1️⃣ 1 Letter

(130)

(四): 넷의. ☆☆☆ คุณศัพท์
🌏 4, สี่: ที่เป็นจำนวนสี่

: 사람이나 동물의 몸에서 뼈를 둘러싸고 있는 부드러운 부분. ☆☆☆ คำนาม
🌏 เนื้อหนัง, เนื้อ, หนัง: ส่วนที่นุ่มและห่อหุ้มกระดูกภายในร่างกายของคนหรือสัตว์

(三): 셋의. ☆☆☆ คุณศัพท์
🌏 3, สาม: ที่เป็นจำนวนสาม


(23)

: 물건을 베거나 깎거나 써는 데 쓰는 도구. ☆☆☆ คำนาม
🌏 มีด, ดาบ, กระบี่, ดาบยาว, กริช, ดาบสั้น: เป็นเครื่องมือสำหรับใช้หั่น ตัดหรือซอยสิ่งของ

: 두부나 된장 등의 재료로 쓰이며 노란색 또는 검은색의 얇은 껍질에 쌓인 동그란 모양의 곡식. ☆☆☆ คำนาม
🌏 ถั่ว, ถั่วดำ, ถั่วเขียว, ถั่วเหลือง: ธัญพืชลักษณะกลมหุ้มด้วยเปลือกบาง ๆ สีดำหรือสีเขียว ใช้เป็นส่วนประกอบของเต้าเจี้ยว เต้าหู้ เป็นต้น

: 숨을 쉬고 냄새를 맡는 몸의 한 부분. ☆☆☆ คำนาม
🌏 จมูก: ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ดมกลิ่นและหายใจ


(30)

: 시간에서의 마지막 때. ☆☆☆ คำนาม
🌏 สุดท้าย, ท้ายสุด, จบ, ที่สุด, ปลาย, เสร็จสิ้น: ช่วงสุดท้ายในเวลา

(←gum): 입에 넣고 오래 씹으면서 단물을 빼어 먹고는 뱉어서 버리는 먹을거리. ☆☆☆ คำนาม
🌏 หมากฝรั่ง: ของกินที่ใส่เข้าปากแล้วเคี้ยวเป็นเวลานานแล้วเมื่อคลายน้ำหวานออกหมดแล้วจึงคายทิ้งออกมา

: 어떤 일이 있어도 반드시. ☆☆☆ คำวิเศษณ์
🌏 อย่างแน่นอน, ทีเดียว, ต้อง...ให้ได้, ด้วยวิธีใดก็ตาม: ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องใดก็ตามก็ต้อง2️⃣ 2 Letters

ㄸㅍ (1)

딴판 : 전혀 다른 모습이나 태도. คำนาม
🌏 การกลายเป็นอื่น, การเป็นอื่น, การเปลี่ยนเป็นอื่น, การเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ: ลักษณะหรือท่าทางที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง


ㄲㅆ (1)

꽃씨 : 꽃의 씨앗. คำนาม
🌏 เมล็ดดอกไม้: เมล็ดของดอกไม้


ㅅㄹ (127)

서로 : 관계를 맺고 있는 둘 이상의 대상이 각기 그 상대에 대하여. ☆☆☆ คำวิเศษณ์
🌏 ซึ่งกันและกัน, ต่อกัน, ต่อกันและกัน: เป้าหมายที่มากกว่าสองสิ่งขึ้นไปมีความสัมพันธ์กัน เกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าวแต่ละฝ่าย

서류 (書類): 글자로 기록한 문서. ☆☆☆ คำนาม
🌏 เอกสาร: เอกสารที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

사람 : 생각할 수 있으며 언어와 도구를 만들어 사용하고 사회를 이루어 사는 존재. ☆☆☆ คำนาม
🌏 คน, มนุษย์: สิ่งที่ดำรงอยู่รวมกันเป็นสังคม มีความรู้สึกนึกคิด มีการประดิษฐ์เครื่องมือและภาษาเพื่อใช้งาน