🌷Initial sound

1️⃣ 1 Letter

(30)

: 시간에서의 마지막 때. ☆☆☆ คำนาม
🌏 สุดท้าย, ท้ายสุด, จบ, ที่สุด, ปลาย, เสร็จสิ้น: ช่วงสุดท้ายในเวลา

(←gum): 입에 넣고 오래 씹으면서 단물을 빼어 먹고는 뱉어서 버리는 먹을거리. ☆☆☆ คำนาม
🌏 หมากฝรั่ง: ของกินที่ใส่เข้าปากแล้วเคี้ยวเป็นเวลานานแล้วเมื่อคลายน้ำหวานออกหมดแล้วจึงคายทิ้งออกมา

: 어떤 일이 있어도 반드시. ☆☆☆ คำวิเศษณ์
🌏 อย่างแน่นอน, ทีเดียว, ต้อง...ให้ได้, ด้วยวิธีใดก็ตาม: ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องใดก็ตามก็ต้อง


(137)

: 운동이나 놀이 등에 쓰는 손이나 발로 다루기에 알맞은 크기의 둥근 물건. ☆☆☆ คำนาม
🌏 บอล, ลูกบอล: สิ่งของกลม ขนาดพอเหมาะต่อการใช้เท้าหรือมือควบคุม ใช้ในเกมกีฬาหรือการละเล่น เป็นต้น

: 둥글거나 둥글넓적하며 익기 전에는 떫지만 익으면 단맛이 나는 주황색 과일. ☆☆☆ คำนาม
🌏 ลูกพลับ: ผลไม้สีส้มรูปทรงกลมหรือกลมแบนโดยก่อนสุกมีรสฝาดแต่ถ้าสุกแล้วจะมีรสชาติหวาน

: 사고파는 물건에 일정하게 매겨진 돈의 액수. ☆☆☆ คำนาม
🌏 ราคา: จำนวนเงินที่กำหนดตายตัวในการซื้อขายสินค้า


(33)

: 부모가 낳은 아이 중 여자. 여자인 자식. ☆☆☆ คำนาม
🌏 ลูกสาว: ลูกที่เป็นผู้หญิงในบรรดาลูกที่พ่อแม่ให้กำเนิด ลูกที่เป็นผู้หญิง

: 덥거나 몸이 아프거나 긴장을 했을 때 피부를 통해 나오는 짭짤한 맑은 액체. ☆☆☆ คำนาม
🌏 เหงื่อ: ของเหลวใสและมีรสเค็มพอดีที่ออกมาผ่านผิวหนังตอนที่ร้อนหรือร่างกายเจ็บป่วยหรือตึงเครียด

: 지구에서 물로 된 부분이 아닌 흙이나 돌로 된 부분. ☆☆☆ คำนาม
🌏 ที่ดิน, พื้นดิน: ส่วนที่เป็นดินและหินซึ่งไม่ใช่ส่วนที่เป็นน้ำในโลก2️⃣ 2 Letters

ㅇㅅ (395)

양식 (洋食): 수프나 스테이크 등과 같이 서양식으로 만든 음식. ☆☆☆ คำนาม
🌏 อาหารฝรั่ง, อาหารตะวันตก: อาหารที่ทำเป็นแนวตะวันตกจำพวกสเต็กหรือซุป เป็นต้น

오십 (五十): 십의 다섯 배가 되는 수. ☆☆☆ คำบอกจำนวน
🌏 50, ห้าสิบ, เลขห้าสิบ, จำนวนห้าสิบ: จำนวนที่เป็นห้าเท่าของสิบ

울산 (蔚山): 경상남도 동북쪽에 있는 광역시. 국내 최대의 공업 도시로 조선, 자동차 등의 중화학 공업이 발달하였다. ☆☆☆ คำนาม
🌏 อุลซัน: เมืองอุลซัน : เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดคย็องซังใต้ เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดภายในประเทศเกาหลีใต้และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เช่น การประกอบรถยนต์ การต่อเรือ


ㅈㄱ (289)

지금 (只今): 말을 하고 있는 바로 이때에. 또는 그 즉시에. ☆☆☆ คำวิเศษณ์
🌏 เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ประเดี๋ยวนี้: ตอนนี้ที่กำลังพูดอยู่ หรือทันทีทันใดในตอนนั้น

저거 : 말하는 사람과 듣는 사람으로부터 멀리 있는 것을 가리키는 말. ☆☆☆ คำสรรพนาม
🌏 สิ่งโน้น, อันโน้น: คำเรียกสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

지금 (只今): 말을 하고 있는 바로 이때. ☆☆☆ คำนาม
🌏 เดี๋ยวนี้, ตอนนี้, ประเดี๋ยวนี้: ตอนนี้ที่กำลังพูดอยู่


ㅌㅊ (16)

탈출 (脫出): 어떤 상황이나 구속 등에서 빠져나옴. ☆☆ คำนาม
🌏 การหนีรอดไป, การหลบหนีไป, การรอดพ้น, การหลุดพ้น: การรอดพ้นออกมาจากการกักขังหรือสถานการณ์ใด เป็นต้น

탈춤 : 얼굴에 탈을 쓰고 추는 춤. คำนาม
🌏 ระบำหน้ากาก: การเต้นรำโดยใส่หน้ากากบนใบหน้า

통치 (統治): 나라나 지역을 맡아 다스림. คำนาม
🌏 การปกครอง, การบริหาร, การดูแลจัดการ, การควบคุม: การรับผิดชอบปกครองประเทศหรือพื้นที่