Subject and situation

ภาษา (160) ศาสนา (43) การหาทาง (20) อากาศและฤดูกาล (101) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) ชีวิตในที่ทำงาน (197) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) จิตวิทยา (191) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การแนะนำ(ตนเอง) (52) สื่อมวลชน (47) การบอกวันที่ (59) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การชมภาพยนตร์ (105) การสั่งอาหาร (132) การเมือง (149) การบอกการแต่งกาย (110) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) กฎหมาย (42) ประวัติศาสตร์ (92) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การใช้การคมนาคม (124) มนุษยสัมพันธ์ (255) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) วัฒนธรรมการกิน (104) การอธิบายอาหาร (78) มนุษยสัมพันธ์ (52) การบอกเวลา (82) ระบบสังคม (81) ศิลปะ (76) กีฬา (88) รูปลักษณ์ภายนอก (121) ปัญหาสังคม (67) การท่องเที่ยว (98) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) ภูมิอากาศ (53) ปรัชญาและศีลธรรม (86) วัฒนธรรมมวลชน (82) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) การโทรศัพท์ (15) ความรักและการแต่งงาน (28) การใช้บริการร้านขายยา (10) งานครอบครัว (57) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) การขอโทษ (7) งานบ้าน (48) การทักทาย (17) การคบหาและการสมรส (19) สื่อมวลชน (36) ศิลปะ (23) วัฒนธรรมมวลชน (52) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) การนัดหมาย (4) สถาปัตยกรรม (43) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) ชีวิตในเกาหลี (16) การเล่าความผิดพลาด (28) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) การขอบคุณ (8) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) การแสดงและการรับชม (8) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การบอกวันในสัปดาห์ (13) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) การซื้อของ (99) การบริหารเศรษฐกิจ (273) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) สุขภาพ (155) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) การศึกษา (151) งานอดิเรก (103)

Meaning

คำถาม (19) พืชผัก (17) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (16) ธัญพืช (13) ความสว่าง (26) วิชาเอกและหมวดวิชา (32) ผ้า (4) เทหวัตถุในท้องฟ้า (15) ความเร็ว (20) พฤติกรรมการใช้ชีวิต (33) ศิลปะ(Fine Art) (6) การเสริมสวย (19) ประเภทพืช (15) การสวมใส่เครื่องแต่งกาย (17) บุรุษ (26) สถานที่ใช้การคมนาคม (38) เครื่องมือทางการเงิน (125) สถานที่เกิดพฤติกรรมทางการเงิน (44) รูปร่างหน้าตา (37) พฤติกรรมการเรียนการสอน (84) ศิลปะ (10) ภาษาศาสนา (5) ลำดับที่ (77) ระดับ (154) ท่าที (289) กิจกรรมในเวลาว่าง (91) สภาพเศรษฐกิจ (87) สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้เวลาว่าง (24) ชีวิตในที่ทำงาน (47) ความรู้สึก (308) คำเชื่อม (17) ของใช้ (79) พฤติกรรมทางปริชาน (163) อุปกรณ์การประกอบอาหาร (25) ผู้กระทำการเรียนการสอน (26) กิจกรรมทางวัฒนธรรม (18) พฤติกรรมทางการเงิน (104) สภาพดินฟ้าอากาศและภูมิอากาศ (87) คำนับจำนวน (83) ส่วนของสัตว์ (6) สี (59) พฤติกรรมการกินและการประกอบอาหาร (60) พฤติกรรมสัตว์และพืช (16) พฤติกรรมการเมืองและการปกครอง (43) มนุษยสัมพันธ์ (49) พฤติกรรมสังคม (286) พฤติกรรมด้านตุลาการและความปลอดภัย (55) โรคและอาการ (106) ปริมาณ (76) ความสามารถ (107) เครื่องมือของกิจกรรมทางศาสนา (5) พื้นที่ (104) ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (94) ตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง (123) พฤติกรรมภาษา (188) รูปลักษณ์ (185) คุณลักษณะ (55) สภาพการใช้ชีวิตในสังคม (52) งานสังคม (19) วัฒนธรรมดั้งเดิม (25) ประสาทสัมผัส (50) สภาพชีวิต (52) วัตถุดิบอาหาร (55) การใช้ชีวิตประจำวัน (35) อวัยวะร่างกาย (113) พฤติกรรมทางร่างกาย (204) สมรรถภาพทางกาย (26) ปรากฏการณ์ทางกายภาพ (37) ความถี่ (22) งานครอบครัว (31) ลักษณะภูมิประเทศ (57) สิ่งที่เชื่อศรัทธา (5) บุคลิกลักษณะ (88) ประเภทเสื้อผ้า (42) อาวุธ (7) รสชาติ (28) พฤติกรรมที่กระทำต่อร่างกาย (14) หมวก, รองเท้า, เครื่องประดับ (37) องค์กรสาธารณะ (17) ผู้กระทำการเมืองและการปกครอง (44) ที่ทำงาน (13) ผลไม้ (17) อาชีพ (56) พื้นที่อยู่อาศัย (8) เครื่องดื่ม (32) สื่อ (21) ผู้กระทำพฤติกรรมทางการเงิน (28) การนับถือศาสนา (7) ศัพท์วิชาการ (33) อุปกรณ์ใช้ในเวลาว่าง (21) ประเภทของคน (145) จำนวน (149) เวลา (401) งานครัวเรือน (28) สภาพการเมืองและความปลอดภัย (21) ภัยพิบัติ (18) การสื่อสาร (29) อาหาร (80) การรักษาทางการแพทย์ (44) ประเภทสัตว์ (46) สถานรักษาพยาบาล (15) พฤติกรรมการใช้การคมนาคม (36) ตำแหน่ง (30) วัตถุเกี่ยวกับการเรียน (29) คำพูด (41) พฤติกรรมวิชาการ (24) ประเภทสัตว์แมลง (9) ยานพาหนะ (45) สถาบันการศึกษา (13) สภาพการอยู่อาศัย (16) ผู้กระทำตุลาการและความปลอดภัย (29) เครื่องมือในการสื่อสาร (49) องค์ประกอบภายในร่างกาย (22) เสียง (9) โครงสร้างบ้านเรือน (51) อุณหภูมิ (10) ผู้กระทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม (31) วรรณกรรม (11) สถานที่ใช้ชีวิตทางวัฒนธรรม (16) ส่วนของพืช (16) สถานที่เกี่ยวกับชีวิตการบริโภคอาหาร (15) สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน (16) ดนตรี (13) วัฒนธรรมมวลชน (19) ประเภทตึก (12) ทรัพยากร (19) สภาพการสวมใส่เครื่องแต่งกาย (9) ประเภทศาสนา (8) คำบ่งชี้ (37) ลักษณะการอยู่อาศัย (8) ประเภทยา (14) เสียงของสัตว์ (2) ส่วนของเสื้อผ้า (9) ศาสนิกชน (9) การอยู่อาศัย (11) ผลผลิตทางเศรษฐกิจ (11) วัตถุบนพื้นดิน (9) สถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา (4) สถานที่เกี่ยวกับชีวิตการแต่งกาย (3)