การชมภาพยนตร์ (105) ศิลปะ (23) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) ภูมิอากาศ (53) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) การใช้บริการร้านขายยา (10) การเล่าความผิดพลาด (28) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การบอกการแต่งกาย (110) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) การทักทาย (17) การบอกวันที่ (59) ปรัชญาและศีลธรรม (86) ภาษา (160) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ศิลปะ (76) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การใช้การคมนาคม (124) งานบ้าน (48) อากาศและฤดูกาล (101) การขอโทษ (7) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) สถาปัตยกรรม (43) สื่อมวลชน (36)