การบริหารเศรษฐกิจ (273) การนัดหมาย (4) การศึกษา (151) การเมือง (149) ปรัชญาและศีลธรรม (86) ภูมิอากาศ (53) สื่อมวลชน (47) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การเล่าความผิดพลาด (28) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) การบอกเวลา (82) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) งานบ้าน (48) สุขภาพ (155) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การชมภาพยนตร์ (105) ชีวิตในเกาหลี (16) งานครอบครัว (57) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) สถาปัตยกรรม (43) มนุษยสัมพันธ์ (52) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การใช้บริการร้านขายยา (10) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) อากาศและฤดูกาล (101) สื่อมวลชน (36) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8)