การเล่าความผิดพลาด (28) ศิลปะ (76) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การบอกการแต่งกาย (110) วัฒนธรรมมวลชน (82) การหาทาง (20) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) การใช้การคมนาคม (124) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) ความรักและการแต่งงาน (28) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การศึกษา (151) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) จิตวิทยา (191) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การขอบคุณ (8) การอธิบายอาหาร (78) ศาสนา (43) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) รูปลักษณ์ภายนอก (121) วัฒนธรรมมวลชน (52) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) วัฒนธรรมการกิน (104) สื่อมวลชน (36) กฎหมาย (42) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46)