กีฬา (88) การอธิบายอาหาร (78) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การใช้การคมนาคม (124) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) การบอกเวลา (82) ระบบสังคม (81) งานบ้าน (48) การเล่าความผิดพลาด (28) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ปรัชญาและศีลธรรม (86) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) ปัญหาสังคม (67) อากาศและฤดูกาล (101) มนุษยสัมพันธ์ (52) ศิลปะ (23) การทักทาย (17) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) ประวัติศาสตร์ (92) งานอดิเรก (103) ศิลปะ (76) ศาสนา (43) ภูมิอากาศ (53)