ภูมิอากาศ (53) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การสั่งอาหาร (132) การใช้การคมนาคม (124) ประวัติศาสตร์ (92) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) ศิลปะ (23) มนุษยสัมพันธ์ (255) การขอโทษ (7) การอธิบายอาหาร (78) การใช้บริการร้านขายยา (10) สื่อมวลชน (36) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) ชีวิตในเกาหลี (16) กฎหมาย (42) การบริหารเศรษฐกิจ (273) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การบอกเวลา (82) ศาสนา (43) อากาศและฤดูกาล (101) งานบ้าน (48) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) มนุษยสัมพันธ์ (52) การหาทาง (20) ระบบสังคม (81) ศิลปะ (76) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) ความรักและการแต่งงาน (28)