ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) ศาสนา (43) มนุษยสัมพันธ์ (255) กีฬา (88) ระบบสังคม (81) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) การเล่าความผิดพลาด (28) งานอดิเรก (103) วัฒนธรรมมวลชน (82) รูปลักษณ์ภายนอก (121) การบอกการแต่งกาย (110) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) งานบ้าน (48) จิตวิทยา (191) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) การอธิบายอาหาร (78) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การนัดหมาย (4) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การบอกวันที่ (59) ภูมิอากาศ (53) ศิลปะ (76) มนุษยสัมพันธ์ (52) การสั่งอาหาร (132) การบอกวันในสัปดาห์ (13) ปัญหาสังคม (67) สุขภาพ (155) การหาทาง (20)