การใช้การคมนาคม (124) ภาษา (160) การเล่าความผิดพลาด (28) ชีวิตในที่ทำงาน (197) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) ชีวิตในเกาหลี (16) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การทักทาย (17) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) การใช้บริการร้านขายยา (10) ภูมิอากาศ (53) การนัดหมาย (4) การบอกเวลา (82) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) มนุษยสัมพันธ์ (255) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) ศิลปะ (76) การชมภาพยนตร์ (105) ความรักและการแต่งงาน (28) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) งานครอบครัว (57) รูปลักษณ์ภายนอก (121) การใช้บริการโรงพยาบาล (204) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) วัฒนธรรมการกิน (104) การอธิบายการปรุงอาหาร (119)