สื่อมวลชน (47) การอธิบายอาหาร (78) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) การซื้อของ (99) กฎหมาย (42) การคบหาและการสมรส (19) อากาศและฤดูกาล (101) การท่องเที่ยว (98) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การขอบคุณ (8) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) ชีวิตในเกาหลี (16) ศาสนา (43) รูปลักษณ์ภายนอก (121) การใช้การคมนาคม (124) การขอโทษ (7) ภูมิอากาศ (53) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) งานครอบครัว (57) ชีวิตในที่ทำงาน (197) งานบ้าน (48) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) ปรัชญาและศีลธรรม (86) ความรักและการแต่งงาน (28) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) วัฒนธรรมมวลชน (82) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) มนุษยสัมพันธ์ (255) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91)