สถาปัตยกรรม (43) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) มนุษยสัมพันธ์ (255) การบอกวันที่ (59) การชมภาพยนตร์ (105) ความรักและการแต่งงาน (28) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) การซื้อของ (99) อากาศและฤดูกาล (101) รูปลักษณ์ภายนอก (121) งานครอบครัว (57) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) ปัญหาสังคม (67) การทักทาย (17) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การท่องเที่ยว (98) มนุษยสัมพันธ์ (52) ประวัติศาสตร์ (92) ชีวิตในเกาหลี (16) กีฬา (88) การขอบคุณ (8) การบอกวันในสัปดาห์ (13) วัฒนธรรมมวลชน (82) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การสั่งอาหาร (132) ภูมิอากาศ (53)