อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การหาทาง (20) การบอกวันที่ (59) ชีวิตในเกาหลี (16) อากาศและฤดูกาล (101) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) วัฒนธรรมมวลชน (52) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) การท่องเที่ยว (98) การบอกเวลา (82) การบอกวันในสัปดาห์ (13) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) การศึกษา (151) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) กฎหมาย (42) สุขภาพ (155) การซื้อของ (99) การเล่าความผิดพลาด (28) การแสดงและการรับชม (8) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) การบริหารเศรษฐกิจ (273) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การขอบคุณ (8) งานบ้าน (48) การขอโทษ (7) ปรัชญาและศีลธรรม (86)