การใช้การคมนาคม (124) การบอกเวลา (82) สื่อมวลชน (47) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) สื่อมวลชน (36) การนัดหมาย (4) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) การบอกวันในสัปดาห์ (13) การขอโทษ (7) ศิลปะ (23) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) ชีวิตในเกาหลี (16) การทักทาย (17) ศาสนา (43) รูปลักษณ์ภายนอก (121) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การขอบคุณ (8) การแนะนำ(ตนเอง) (52) การซื้อของ (99) การใช้บริการร้านขายยา (10) การสั่งอาหาร (132) การบอกวันที่ (59) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) การเมือง (149) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130)