งานครอบครัว (57) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) มนุษยสัมพันธ์ (255) การสั่งอาหาร (132) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) การบอกวันที่ (59) รูปลักษณ์ภายนอก (121) การทักทาย (17) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) จิตวิทยา (191) ภูมิอากาศ (53) ภาษา (160) ชีวิตในที่ทำงาน (197) วัฒนธรรมมวลชน (82) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) งานอดิเรก (103) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) การเล่าความผิดพลาด (28) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) สุขภาพ (155) การบอกวันในสัปดาห์ (13) การบริหารเศรษฐกิจ (273) ชีวิตในเกาหลี (16) ระบบสังคม (81) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) ศาสนา (43)