การชมภาพยนตร์ (105) การซื้อของ (99) ศาสนา (43) การทักทาย (17) สถาปัตยกรรม (43) ชีวิตในที่ทำงาน (197) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) สุขภาพ (155) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) ภูมิอากาศ (53) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) กีฬา (88) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) การหาทาง (20) การบอกเวลา (82) การสั่งอาหาร (132) การใช้บริการร้านขายยา (10) ปัญหาสังคม (67) อากาศและฤดูกาล (101) ศิลปะ (23) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การอธิบายอาหาร (78) การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ไปรษณีย์) (8) ปรัชญาและศีลธรรม (86) การขอโทษ (7) สื่อมวลชน (47) การขอบคุณ (8) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2)