ศิลปะ (23) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) วัฒนธรรมมวลชน (82) การขอโทษ (7) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การคบหาและการสมรส (19) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) การชมภาพยนตร์ (105) การอธิบายอาหาร (78) การขอบคุณ (8) การบอกการแต่งกาย (110) การบอกบุคลิกลักษณะ (365) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) วัฒนธรรมการกิน (104) งานบ้าน (48) การบริหารเศรษฐกิจ (273) ระบบสังคม (81) ภาษา (160) ชีวิตในเกาหลี (16) การเล่าความผิดพลาด (28) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) ศิลปะ (76) ชีวิตในที่ทำงาน (197) กฎหมาย (42) การท่องเที่ยว (98) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28)