Kiến trúc, xây dựng (43) Tôn giáo (43) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Mua sắm (99) Diễn tả vị trí (70) Sinh hoạt công sở (197) Yêu đương và kết hôn (19) Nghệ thuật (23) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Vấn đề môi trường (226) Sự kiện gia đình (57) Ngôn ngữ (160) Mối quan hệ con người (255) Thể thao (88) Gọi điện thoại (15) Nghệ thuật (76) Sức khỏe (155) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Giải thích món ăn (119) Xem phim (105) Văn hóa đại chúng (52) Chính trị (149) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Diễn tả trang phục (110) Tình yêu và hôn nhân (28) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Văn hóa đại chúng (82) Diễn tả ngoại hình (97) Chế độ xã hội (81)