Tình yêu và hôn nhân (28) Luật (42) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Tôn giáo (43) Yêu đương và kết hôn (19) Việc nhà (48) Ngôn ngữ (160) Mua sắm (99) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Kiến trúc, xây dựng (43) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Vấn đề xã hội (67) Thời tiết và mùa (101) So sánh văn hóa (78) Sự khác biệt văn hóa (47) Vấn đề môi trường (226) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Sinh hoạt nhà ở (159) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Lịch sử (92) Nói về lỗi lầm (28) Gọi điện thoại (15) Văn hóa đại chúng (82) Hẹn (4) Sinh hoạt lúc nhàn rỗi (48) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Diễn tả vị trí (70) Du lịch (98) Thông tin địa lí (138) Ngôn luận (36)