Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Sinh hoạt công sở (197) Du lịch (98) Kinh tế-kinh doanh (273) Mua sắm (99) Văn hóa đại chúng (82) Cách nói ngày tháng (59) Nghệ thuật (76) Giáo dục (151) Chế độ xã hội (81) Khí hậu (53) Giải thích món ăn (119) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Triết học, luân lí (86) Thông tin địa lí (138) So sánh văn hóa (78) Mối quan hệ con người (255) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Tâm lí (191) Đời sống học đường (208) Sức khỏe (155) Diễn tả trang phục (110) Sự khác biệt văn hóa (47) Ngôn luận (36) Sinh hoạt trong ngày (11) Biểu diễn và thưởng thức (8) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Giải thích món ăn (78) Thể thao (88)