Sử dụng cơ quan công cộng (8) Gọi điện thoại (15) Chào hỏi (17) Diễn tả tính cách (365) Triết học, luân lí (86) Sinh hoạt công sở (197) Sở thích (103) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Tìm đường (20) Giáo dục (151) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Sinh hoạt ở Hàn Quốc (16) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Sinh hoạt trong ngày (11) Sự khác biệt văn hóa (47) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Hẹn (4) Sử dụng tiệm thuốc (10) Diễn tả vị trí (70) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Giải thích món ăn (78) Văn hóa đại chúng (52) Cảm ơn (8) Văn hóa đại chúng (82) Sử dụng bệnh viện (204) Khí hậu (53) Nghệ thuật (76) Ngôn ngữ (160) Ngôn luận (36)