Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Sử dụng tiệm thuốc (10) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Khí hậu (53) Chính trị (149) Tìm đường (20) Cảm ơn (8) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Hẹn (4) Giải thích món ăn (78) Chế độ xã hội (81) Chào hỏi (17) Thể thao (88) Thông tin địa lí (138) Nói về lỗi lầm (28) Khoa học và kĩ thuật (91) Mua sắm (99) Kiến trúc, xây dựng (43) Sở thích (103) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Đời sống học đường (208) Giáo dục (151) Diễn tả trang phục (110) Du lịch (98) Cách nói ngày tháng (59) Gọi món (132) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Triết học, luân lí (86) Xem phim (105) Sử dụng bệnh viện (204)