Tâm lí (191) Xin lỗi (7) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Diễn tả trang phục (110) Cách nói thời gian (82) Văn hóa đại chúng (82) Sự khác biệt văn hóa (47) Giải thích món ăn (78) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Sử dụng tiệm thuốc (10) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Cách nói thứ trong tuần (13) Cách nói ngày tháng (59) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Biểu diễn và thưởng thức (8) Sử dụng bệnh viện (204) Xem phim (105) Đời sống học đường (208) Hẹn (4) Vấn đề xã hội (67) Thể thao (88) Luật (42) So sánh văn hóa (78) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Kiến trúc, xây dựng (43) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Sức khỏe (155) Gọi điện thoại (15) Tình yêu và hôn nhân (28) Mua sắm (99)