Lịch sử (92) Sử dụng cơ quan công cộng (bưu điện) (8) Sinh hoạt nhà ở (159) Văn hóa đại chúng (82) Diễn tả ngoại hình (97) Vấn đề xã hội (67) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Nghệ thuật (23) Việc nhà (48) Luật (42) Mua sắm (99) Ngôn luận (36) Văn hóa ẩm thực (104) Đời sống học đường (208) Sử dụng bệnh viện (204) Gọi món (132) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Nghệ thuật (76) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Kiến trúc, xây dựng (43) Chính trị (149) Cảm ơn (8) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Giải thích món ăn (119) Sự khác biệt văn hóa (47) Thể thao (88) Chào hỏi (17)