Kiến trúc, xây dựng (43) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Triết học, luân lí (86) Yêu đương và kết hôn (19) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Sinh hoạt nhà ở (159) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Lịch sử (92) Sự khác biệt văn hóa (47) Gọi món (132) Thời tiết và mùa (101) Xem phim (105) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Khoa học và kĩ thuật (91) Cảm ơn (8) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Cách nói ngày tháng (59) Mối quan hệ con người (255) Tìm đường (20) Mua sắm (99) Trao đổi thông tin cá nhân (46) Khí hậu (53) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Du lịch (98) Luật (42) Biểu diễn và thưởng thức (8) Diễn tả vị trí (70) Giáo dục (151) Đời sống học đường (208)