การบอกบุคลิกลักษณะ (365) วัฒนธรรมมวลชน (82) ศิลปะ (76) ปัญหาสังคม (67) การโทรศัพท์ (15) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) การคบหาและการสมรส (19) สถาปัตยกรรม (43) การทักทาย (17) การบอกวันในสัปดาห์ (13) การแนะนำ(ตนเอง) (52) งานอดิเรก (103) การศึกษา (151) การบอกวันที่ (59) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) การบอกการแต่งกาย (110) มนุษยสัมพันธ์ (52) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การหาทาง (20) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การขอโทษ (7) การใช้ชีวิตในโรงเรียน (208) การเมือง (149) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) ภาษา (160) งานครอบครัว (57) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) รูปลักษณ์ภายนอก (121)