การบอกตำแหน่งที่ตั้ง (70) การขอบคุณ (8) ปัญหาสิ่งแวดล้อม (226) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) สถาปัตยกรรม (43) การใช้บริการร้านขายยา (10) การท่องเที่ยว (98) วัฒนธรรมมวลชน (52) การชมภาพยนตร์ (105) การนัดหมาย (4) การบอกการแต่งกาย (110) วัฒนธรรมการกิน (104) วัฒนธรรมมวลชน (82) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การเมือง (149) ศิลปะ (23) การบอกวันที่ (59) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) ระบบสังคม (81) การหาทาง (20) จิตวิทยา (191) ความรักและการแต่งงาน (28) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) ประวัติศาสตร์ (92) การทักทาย (17) ชีวิตการอยู่อาศัย (159) ชีวิตในที่ทำงาน (197)