การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) ศิลปะ (76) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) ศาสนา (43) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) การขอบคุณ (8) การท่องเที่ยว (98) การใช้บริการร้านขายยา (10) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (59) สื่อมวลชน (47) การใช้การคมนาคม (124) รูปลักษณ์ภายนอก (121) วัฒนธรรมมวลชน (82) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การศึกษา (151) สุขภาพ (155) การบอกการแต่งกาย (110) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) การแนะนำ(ตนเอง) (52) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) สื่อมวลชน (36) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การเปรียบเทียบวัฒนธรรม (78) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) การเมือง (149) การทักทาย (17) ชีวิตในที่ทำงาน (197) วัฒนธรรมการกิน (104) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41)