ชีวิตการอยู่อาศัย (159) วัฒนธรรมมวลชน (52) การเล่าความผิดพลาด (28) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) การบริหารเศรษฐกิจ (273) การสั่งอาหาร (132) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (91) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การนัดหมาย (4) สื่อมวลชน (47) การอธิบายการปรุงอาหาร (119) ปัญหาสังคม (67) สถาปัตยกรรม (43) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (2) วัฒนธรรมการกิน (104) การบอกวันที่ (59) สุขภาพ (155) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) การขอบคุณ (8) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) กีฬา (88) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การแสดงและการรับชม (8) การศึกษา (151) รูปลักษณ์ภายนอก (121) การคบหาและการสมรส (19) ปรัชญาและศีลธรรม (86) ศาสนา (43) ภาษา (160)