การขอบคุณ (8) การแนะนำ(ครอบครัว) (41) การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล (46) การใช้การคมนาคม (124) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ (8) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (47) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การขอโทษ (7) ศิลปะ (76) การใช้ชีวิตในเวลาว่าง (48) การพรรณนาเหตุการณ์ อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ (43) ชีวิตในเกาหลี (16) ปรัชญาและศีลธรรม (86) การใช้บริการร้านขายยา (10) สุดสัปดาห์และการพักร้อน (47) สื่อมวลชน (36) อาชีพและแนวทางการหาอาชีพ (130) การทักทาย (17) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) การเชื้อเชิญและการเยี่ยมเยือน (28) การบอกการแต่งกาย (110) ศาสนา (43) สถาปัตยกรรม (43) การท่องเที่ยว (98) การแสดงและการรับชม (8) การบอกวันที่ (59) การแนะนำ(ตนเอง) (52) ภูมิอากาศ (53)