🌷Initial sound

1️⃣ 1 Letter

(83)

: 밤이 되면 하늘에 뜨는 동그랗고 밝은 빛이 나는 천체. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 САР: шөнийн тэнгэрт харагддаг, дугуй хэлбэртэй гэрэл цацардаг биет.

: 일 년을 열둘로 나눈 것 가운데 하나의 기간을 세는 단위. ☆☆☆ Эрхшээлт нэр
🌏 САР: нэг жилийг арван хоёр хуваасны нэгнийнх нь хугацааг тоолдог нэгж.

(宅): (높이는 말로) 듣는 사람이 대등한 관계에 있는 사람이나 아랫사람일 때, 그 사람을 가리키는 말. ☆☆☆ Төлөөний үг
🌏 ӨӨРӨӨ: (хүндэт.) харилцагч хүнийхээ насыг нь болон албан тушаалыг нь үл мэдэх тохиолдолд, нөгөө талаас танихгүй хүнийг дуудах үг


(20)

: 밀가루를 반죽하여 발효시켜 찌거나 구운 음식. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ТАЛХ: гурилыг зуурч эсгээд, жигнэх болон хайрч хийсэн хүнсний бүтээгдэхүүн.

: 얼굴에서 양쪽 눈 아래에 있는 통통한 부분. ☆☆ Нэр үг
🌏 ХАЦАР: хоёр нүдний доор байрлах зөөлөн бамбагар хэсэг.

: 동물이나 사람의 살 속에서 그 몸을 지탱하는 단단한 물질. ☆☆ Нэр үг
🌏 ЯС: хүн амьтны өөх махан дотроос биеийг тулж өгдөг хатуу зүйл.


(111)

: 바르고 선하게. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 САЙН: зөв бөгөөд сайхан сэтгэлтэй.

(週): 월요일부터 일요일까지의 칠 일 동안을 묶어 세는 단위. ☆☆☆ Эрхшээлт нэр
🌏 ДОЛОО ХОНОГ: даваа гарагаас ням гараг хүртлэх долоон өдрийг нэгтгэн тоолох нэгж.

: 분량이나 정도가 적게. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 ЖААХАН, ХЭСЭГ, АРАЙ, БАГА ЗЭРЭГ: тоо болон хэмжээ нь бага.2️⃣ 2 Letters

ㄴㅁ (37)

눈물 : 사람이나 동물의 눈에서 흘러나오는 맑은 액체. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 НУЛИМС: хүн ба амьтны нүднээс гарах тунгалаг шингэн.

너무 : 일정한 정도나 한계를 훨씬 넘어선 상태로. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 ДЭНДҮҮ, ХЭТЭРХИЙ, ХЭТ: тогтсон хэмжээ болон хязгаарыг маш их хэтэрсэн байдал.

냉면 (冷麵): 국수를 냉국이나 김칫국 등에 말거나 고추장 양념에 비벼서 먹는 음식. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 НЭНМЁНЬ, ХҮЙТЭН ГОЙМОН: гоймонг хүйтэн шөл болон кимчиний шөл зэрэгт хийх юмуу чинжүүний жантай хутгаж иддэг хоол.


ㄴㅂ (54)

냄비 : 음식을 끓이는 데 쓰는, 솥보다 작고 뚜껑과 손잡이가 있는 그릇. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 САВ, ХУВИН: хоол буцалгахад хэрэглэдэг, тогооноос бага таглаа болон бариул бүхий сав.

남북 (南北): 남쪽과 북쪽. ☆☆ Нэр үг
🌏 ӨМНӨД БА ХОЙД: өмнө зүг ба хойд зүг.

농부 (農夫): 농사 짓는 일을 직업으로 하는 사람. ☆☆ Нэр үг
🌏 ТАРИАЧИН: тариа тарьдаг хүн.


ㅇㅁ (161)

양말 (洋襪/洋韈): 발을 보호하거나 추위를 막기 위해 실이나 천으로 만들어 발에 신는 물건. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ОЙМС: хөлийг хамгаалах буюу дааруулахгүй байх зорилгоор өмсдөг, утас болон даавуугаар хийсэн зүйл.

이미 : 어떤 일이 이루어진 때가 지금 시간보다 앞서. ☆☆☆ Дайвар үг
🌏 ХЭДИЙН, АЛЬ ТҮРҮҮН, ХЭЗЭЭНИЙ: ямар нэгэн хэрэг явдал өрнөсөн үе нь одооны цаг үеэс өмнөх.

얼마 : 잘 모르는 수량, 값, 정도. ☆☆☆ Нэр үг
🌏 ХЭД: тодорхой бус тоо хэмжээ, үнэ, хэм хэмжээ.