Tôn giáo (43) Sự khác biệt văn hóa (47) Kinh tế-kinh doanh (273) Nghệ thuật (76) Mối quan hệ con người (52) Ngôn luận (36) Kiến trúc, xây dựng (43) Diễn tả trang phục (110) Giải thích món ăn (119) Cảm ơn (8) Hẹn (4) Sinh hoạt nhà ở (159) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Đời sống học đường (208) Khoa học và kĩ thuật (91) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Cách nói thời gian (82) Việc nhà (48) Giới thiệu (giới thiệu gia đình) (41) Gọi món (132) Chính trị (149) Chế độ xã hội (81) Xem phim (105) Giáo dục (151) Cách nói thứ trong tuần (13) Sinh hoạt công sở (197) Mua sắm (99) Lịch sử (92) Luật (42)