Basic Korean Dictionary, Start, End, and Initial Sound

📚 ประเภท

ความเร็ว (20) ดนตรี (13) ลำดับที่ (77) ความสามารถ (107) มนุษยสัมพันธ์ (49) การสวมใส่เครื่องแต่งกาย (17) วัตถุดิบอาหาร (55) สภาพการใช้ชีวิตในสังคม (52) พฤติกรรมสังคม (286) คำถาม (19) พฤติกรรมทางปริชาน (163) ชีวิตในที่ทำงาน (47) สถานที่ใช้การคมนาคม (38) ประเภทสัตว์ (46) ความสว่าง (26) คำบ่งชี้ (37) ประเภทสัตว์แมลง (9) บุรุษ (26) วรรณกรรม (11) การใช้ชีวิตประจำวัน (35) อากาศและฤดูกาล (101) การพรรณนารูปลักษณ์ภายนอก (97) การแนะนำ(ตนเอง) (52) งานครอบครัว (เทศกาลประเพณี) (2) มนุษยสัมพันธ์ (255) สถาปัตยกรรม (43) จิตวิทยา (191) งานบ้าน (48) การบอกเวลา (82) ภูมิอากาศ (53) ศิลปะ (76) การชมภาพยนตร์ (105) การใช้บริการองค์กรสาธารณะ(ห้องสมุด) (6) การบอกความรู้สึก/อารมณ์ (41) ปัญหาสังคม (67) การใช้บริการร้านขายยา (10) การโทรศัพท์ (15) วัฒนธรรมมวลชน (82) การใช้ชีวิตประจำวัน (11) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (138)

🍀 สุภาษิต

불면 날아갈 듯 쥐면 꺼질 듯
🌏 (ป.ต.)ถ้าลมพัดก็เหมือนจะปลิว ถ้ากำก็เหมือนจะยุบ ; ผอมเป็นไม้เสียบผี: ลักษณะของคนที่ดูอ่อนแอมากและร่างกายซูบผอม
코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이
🌏 (ป.ต.)ถ้าห้อยที่จมูกก็เป็นห่วงห้อยจมูกถ้าห้อยที่หูก็เป็นตุ้มหู ; ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้: คำที่หมายความถึงการเอาหลักฐานมาใช้อย่างส่งเดชเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다
🌏 (ป.ต.)ปลูกถั่วได้ถั่วปลูกถั่วแดงได้ถั่วแดง ; ปลูกถั่วได้ถั่วปลูกงาได้งา: ในทุกเรื่อง ผลลัพธ์ปรากฏออกมาตามสาเหตุ
받아 놓은 밥상
🌏 (ป.ต.)โต๊ะอาหารที่ได้รับแล้ว ; สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนและแน่นอน: กรณีที่มองเห็นเรื่องใด ๆ อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อย
이부자리 보고 발을 펴라
🌏 (ป.ต.)ดูเครื่องนอนแล้วค่อยเหยียดเท้า ; คิดถึงผลลัพธ์ก่อนที่จะลงมือทำ: จงคิดถึงผลลัพธ์ว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเริ่มงานใดๆ

💕 Start

(19) (34) (128) (3) (4) (25) (594) (2) (72) (36)

🌾 End

(27) (15) (29) (9) (11) (3) (46) (9) (2) (23)
(78) ㄲㅆ (1) ㄴㅁ (37) ㄴㅂ (54) ㄴㄱ (56) ㄴㅈ (75) ㄴㅇ (67) ㄴㅎ (30) ㅇㄱ (307) ㅅㄱ (242) ㅈㅃ (2) ㅁㅅ (158) ㅅㅎ (146) ㅁㄱ (104) ㅅㅅ (284) ㅈㄷ (142) ㅆㄱ (7) ㅎㅅ (187) ㅇㄷ (197) ㄴㅊ (31)