🌟 왈칵

Phó từ  

1. 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양.

1. ÀO, : Hình ảnh đột nhiên nôn hết những thứ đã ăn vào.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 왈칵 토하다.
  Throw up.
 • Google translate 구역질이 왈칵 나오다.
  Disgusting.
 • Google translate 멀미를 난다던 동생은 왈칵 헛구역질을 했다.
  My brother, who said he was motion sickness, had a fit of nausea.
 • Google translate 속이 안 좋다던 친구는 결국 먹은 것을 왈칵 게워 내고야 말았다.
  A friend who said he was upset ended up throwing up what he had eaten.
 • Google translate 너희 언니가 입덧으로 고생한다던데 좀 괜찮으셔?
  Your sister's suffering from morning sickness, is she okay?
  Google translate 아니. 요즘도 언니가 음식 냄새만 맡아도 왈칵 게워 내고 있어.
  No. she's still making a fuss even when she smells the food these days.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

왈칵: ,げえげえと,,súbitamente, repentinamente, inesperadamente,فجأةً ، كثيرًا,уаг,ào, ồ,พรวด,,,哇地,

2. 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.

2. ẦM, SẦM: Hình ảnh đột nhiên kéo hay đẩy mạnh.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 왈칵 끌어당기다.
  Pull with a snap.
 • Google translate 왈칵 떼밀다.
  Give a good thrashing.
 • Google translate 왈칵 밀치다.
  Push hard.
 • Google translate 왈칵 잡아당기다.
  Pull with a snap.
 • Google translate 문을 왈칵 열다.
  Throw the door open.
 • Google translate 방문을 왈칵 열어젖히다.
  Throw the door open.
 • Google translate 동생이 대문을 왈칵 열고 집 안으로 뛰어 들어왔다.
  My brother opened the gate and ran into the house.
 • Google translate 화가 난 지수는 미운 동생을 옆으로 왈칵 떠밀어 버렸다.
  Angry ji-soo pushed her ugly brother aside.
 • Google translate 아이쿠, 깜짝이야. 그렇게 현관문을 왈칵 열면 문이 부서지지 않겠어?
  Oh, my god, that scared me. wouldn't it break if you opened the front door like that?
  Google translate 죄송해요. 엄마. 급히 들어오다 보니 그랬어요.
  I'm sorry. mom, i was in a hurry to get in.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

6. 갑작스럽게 많이 쏟아지는 모양.

6. VỠ ÒA, TUÔN TUÔN: Hình ảnh đột nhiên tuôn trào nhiều.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 눈물이 왈칵 흐르다.
  Tears well.
 • Google translate 물이 왈칵 쏟아지다.
  Water drips.
 • Google translate 눈물을 왈칵 쏟다.
  Burst into tears.
 • Google translate 수문이 열린 댐에서 많은 물이 왈칵 쏟아져 내렸다.
  A great deal of water poured down from the dam where the floodgate was opened.
 • Google translate 감수성이 예민한 친구는 슬픈 드라마를 보고 눈물을 왈칵 쏟았다.
  The sensitive friend burst into tears after watching the sad drama.
 • Google translate 정말 감동적인 이야기야.
  What a moving story.
  Google translate 응, 읽으면서 내내 눈물이 왈칵 날 정도였어.
  Yeah, i almost cried the whole time i read it.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

3. 갑자기 격한 감정이나 기운이나 생각이 한꺼번에 밀려오는 모양.

3. TUÔN TRÀN, DÂNG TRÀO: Hình ảnh mà đột nhiên cảm xúc hay suy nghĩ dồn nén dồn dập đến một lượt.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 겁이 왈칵 나다.
  Be frightened out of one's wits.
 • Google translate 그리움이 왈칵 밀려들다.
  Misses rush in.
 • Google translate 서러움이 왈칵 올라오다.
  Sadness comes up.
 • Google translate 울화가 왈칵 치밀다.
  Flames fly.
 • Google translate 왈칵 성을 내다.
  Blow up.
 • Google translate 지수는 고생했던 지난 세월을 생각하니 서러움이 왈칵 올라왔다.
  I was saddened to think of the years of hard work.
 • Google translate 나는 돌아가신 어머니의 사진을 보자 어머니를 향한 그리움이 왈칵 밀려들었다.
  When i saw the picture of my dead mother, my longing for her burst upon me.
 • Google translate 이제 긴장이 좀 풀리나 봐. 피로가 왈칵 밀려오네.
  I guess i'm starting to relax now. i'm getting tired.
  Google translate 그래, 피곤하지? 얼른 씻고 와서 푹 쉬어.
  Yeah, you're tired, aren't you? go wash up and get some rest.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

4. 갑자기 통째로 뒤집히는 모양.

4. ẦM ÀO, Ồ ẠT: Hình ảnh đột nhiên bị lật úp trọn vẹn.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 왈칵 뒤집히다.
  Flip over.
 • Google translate 지갑을 도둑맞았다는 말에 온 교실이 왈칵 뒤집혔다.
  The whole classroom flipped over when i heard that my wallet had been stolen.
 • Google translate 조각배가 왈칵 뒤집혀 버려서 타고 있던 사람들이 물에 빠졌다.
  The boat capsized and the people on board fell into the water.
 • Google translate 막내가 요즘 속을 썩여서 힘들지?
  You're having a hard time with the youngest, aren't you?
  Google translate 말도 마. 그 녀석만 생각하면 내 속이 왈칵 뒤집어질 지경이야.
  Don't even mention it. i'm so sick and tired of thinking about him.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

7. 단단한 물건들이 서로 매우 거칠게 부딪치는 소리. 또는 그 모양.

7. ẦM ẦM, CHOANG CHOẢNG, SẦM SẦM: Âm thanh va chạm rất thô của những vật cứng vào nhau. Hoặc hình ảnh như vậy.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 왈칵 부딪치다.
  Bump into each other.
 • Google translate 왈칵 소리가 나다.
  Make a click.
 • Google translate 나와 친구는 서로 잔을 왈칵 부딪치며 술을 마셨다.
  Me and my friend drank, clapping glasses at each other.
 • Google translate 민준이는 장작을 왈칵 소리가 날 정도로 장작더미에 던져 놓았다.
  Min-jun threw firewood into the firewood heap to the point where it made a click.
 • Google translate 자동차 앞 범퍼가 찌그러졌네요.
  The bumper in front of the car is dented.
  Google translate 네, 어젯밤 실수로 전봇대와 왈칵 부딪쳤지 뭐예요.
  Yeah, i accidentally bumped into a telephone pole last night.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

8. 갑자기 냄새 등이 나는 모양.

8. Ồ ẠT, ÀO ẠT, SỰC NỨC: Hình ảnh những thứ như là mùi đột nhiên tỏa ra.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 냄새가 왈칵 들어오다.
  Smells coming in.
 • Google translate 향기가 왈칵 나다.
  Smells good.
 • Google translate 향내가 왈칵 밀려오다.
  Flavors rush in.
 • Google translate 냄새를 왈칵 풍기다.
  Smell it.
 • Google translate 꽃밭에 들어서가 향긋한 꽃 냄새가 왈칵 밀려든다.
  Entering the flower bed, the smell of fragrant flowers is popping in.
 • Google translate 저녁 시간이 되니 구수한 된장국 냄새가 코 안으로 왈칵 들어온다.
  The smell of savory soybean paste soup comes into my nose in the evening.
 • Google translate 부엌에서 맛있는 냄새가 왈칵 나네요.
  The kitchen smells delicious.
  Google translate 네, 식사 시간이 되어서 막 요리하던 중이었어요.
  Yeah, i was just cooking because it was mealtime.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

5. 갑자기 어떤 행동을 하는 모양.

5. ÀO ẠT, ÀO ÀO: Hình ảnh đột nhiên làm một hành động nào đó.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 왈칵 끌어안다.
  Hugging.
 • Google translate 왈칵 내달리다.
  Run with a bang.
 • Google translate 왈칵 달려가다.
  Climb.
 • Google translate 왈칵 달려들다.
  Climb on.
 • Google translate 왈칵 멈추다.
  Stopping with a snap.
 • Google translate 여자는 남자에게로 달려가 남자의 넓은 품 안에 왈칵 안겼다.
  The woman ran to the man and snapped him in his broad arms.
 • Google translate 관리의 수탈을 참지 못한 농민들이 무기를 가지고 왈칵 들고일어났다.
  The peasants who could not stand the exploitation of the official sprang up with arms.
 • Google translate 욕을 들은 민준이가 왈칵 상대방의 멱살을 잡더라니까?
  Min-joon, who was criticized, grabbed someone by the collar.
  Google translate 그랬구나. 그래서 그 둘이 갑자기 싸우게 된 것이로군.
  I see. that's why they got into a fight.
본말 왈카닥: 갑자기 먹은 것을 다 게워 내는 모양., 갑자기 힘껏 잡아당기거나 밀치는 모양.…

🗣️ Phát âm, Ứng dụng: 왈칵 (왈칵)
📚 Từ phái sinh: 왈칵거리다, 왈칵대다, 왈칵하다

🗣️ 왈칵 @ Ví dụ cụ thể

Start

End

Start

End


Chính trị (149) Sự kiện gia đình (57) Giải thích món ăn (78) Ngôn luận (36) Sử dụng cơ quan công cộng (thư viện) (6) Tâm lí (191) Tình yêu và hôn nhân (28) Văn hóa đại chúng (82) Thể thao (88) Diễn tả trang phục (110) Sự khác biệt văn hóa (47) Biểu diễn và thưởng thức (8) Yêu đương và kết hôn (19) Khí hậu (53) Vấn đề xã hội (67) Sức khỏe (155) Chế độ xã hội (81) Nghệ thuật (76) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Xem phim (105) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sử dụng tiệm thuốc (10) Lịch sử (92) Sử dụng cơ quan công cộng (59) Phương tiện truyền thông đại chúng (47) Vấn đề môi trường (226) Tôn giáo (43) Sinh hoạt trong ngày (11) Thời tiết và mùa (101) Chào hỏi (17)