🌟 끓다

☆☆☆   Động từ  

1. 액체가 몹시 뜨거워져서 거품이 솟아오르다.

1. SÔI: Chất lỏng rất nóng nên bọt trào lên.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 국이 끓다.
  The soup boils.
 • Google translate 라면이 끓다.
  Ramen boils.
 • Google translate 매운탕이 끓다.
  Spicy fish stew boils.
 • Google translate 물이 끓다.
  Water boils.
 • Google translate 음식이 끓다.
  Food boils.
 • Google translate 찌개가 끓다.
  The stew boils.
 • Google translate 보글보글 끓다.
  Boiling.
 • Google translate 부글부글 끓다.
  Boiling.
 • Google translate 팔팔 끓다.
  Boiling hot.
 • Google translate 펄펄 끓다.
  Boiling up.
 • Google translate 된장찌개가 가스레인지 위에서 보글보글 끓는다.
  Soybean paste stew boils over the gas stove.
 • Google translate 남편의 팔에는 어릴 때 끓는 물에 덴 흉터가 남아 있다.
  My husband has a scar on his arm from burning boiling water as a child.

끓다: boil,わく【沸く】,bouillir, être en ébullition, bouillonner,calentar, hervir, bullir, borbotear, burbujear,يُزبِد،ينفط,буцлах,sôi,เดือด,mendidih,кипеть; бурлить,沸腾,开,

2. 심하게 뜨거워지다.

2. NÓNG RAN, NÓNG RỰC: Trở nên nóng dữ dội.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 몸이 끓다.
  My body is boiling.
 • Google translate 방이 끓다.
  The room boils.
 • Google translate 절절 끓다.
  Boil in desperation.
 • Google translate 쩔쩔 끓다.
  It's boiling over.
 • Google translate 펄펄 끓다.
  Boiling up.
 • Google translate 아이가 밤에 온몸이 펄펄 끓도록 열이 나서 응급실에 갔다.
  The child went to the e.r. with fever so that his whole body was boiling at night.
 • Google translate 할아버지가 계시는 시골집은 방이 절절 끓어서 너무 더워 잘 수가 없다.
  In the country house where my grandfather lives, the room is so hot that i can't sleep.
 • Google translate 저 좀 나갔다 오고 싶어요.
  I'd like to go out.
  Google translate 몸이 그렇게 끓는데 어디를 나가니? 열 내릴 때까지 누워 있어.
  Where are you going when your body is so hot? lie down until you have a fever.

3. 소화가 안 되거나 아파서 배 속에서 소리가 나다.

3. SÔI BỤNG, BỤNG RÉO: Trong bụng phát ra tiếng kêu do không tiêu hóa được hoặc đau bụng.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 배가 끓다.
  Boiling.
 • Google translate 배 속이 끓다.
  My stomach is boiling.
 • Google translate 속이 끓다.
  My stomach is boiling.
 • Google translate 부글부글 끓다.
  Boiling.
 • Google translate 심하게 끓다.
  Boil hard.
 • Google translate 나는 배에서 계속 끓는 소리가 나고 아팠다.
  My stomach kept boiling and i was sick.
 • Google translate 점심에 먹은 게 잘못되었는지 아까부터 배 속이 부글부글 끓었다.
  My stomach has been boiling for a while now to see if what i had at lunch was wrong.
 • Google translate 의사 선생님, 제가 배가 끓듯이 아프고 설사와 변비를 자주 해요.
  Doctor, i have a burning stomach and i often have diarrhea and constipation.
  Google translate 그렇다면 과민성 대장 증세일 가능성이 있어요.
  If so, it could be hypersensitive bowel syndrome.

4. 가래가 목구멍에 있어서 숨 쉬는 대로 소리가 나다.

4. KHÒ KHÈ: Trong cổ họng có đờm nên phát ra tiếng kêu theo nhịp thở.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 가래 끓는 소리.
  The sound of phlegm boiling.
 • Google translate 평생 담배를 피우셨던 할아버지는 늘 가래가 끓으셨다.
  My grandfather, who had smoked all his life, always had phlegm.
 • Google translate 나는 감기에 걸려 목에 가래가 끓고 기침이 나서 잠을 거의 못 잤다.
  I had a cold and barely slept because of a sore throat and a cough.
 • Google translate 너 가래 끓는 소리를 들어 보니 감기가 심해진 것 같다. 병원에 가서 주사 좀 맞고 와.
  Your cold seems to be getting worse when you hear the phlegm boiling. go to the hospital and get a shot.
  Google translate 응. 목이 너무 답답해서 못 참겠어. 당장 병원 가야지.
  Yes. my throat is so stuffy that i can't stand it. you should go to the hospital right now.

5. 어떤 기분이나 감정이 세차게 솟아나다.

5. SÔI MÁU, ĐIÊN TIẾT, HỪNG HỰC: Tâm trạng hay tình cảm nào đó trào dâng một cách mạnh mẽ.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 끓어 오르다.
  Boil up.
 • Google translate 감정이 끓다.
  Feelings boil.
 • Google translate 분노가 끓다.
  Furious.
 • Google translate 울화가 끓다.
  I'm furious.
 • Google translate 정열이 끓다.
  The passion boils.
 • Google translate 화가 끓다.
  Furious.
 • Google translate 그의 무책임한 대답에 나는 속에서 화가 끓어 소리를 빽 질렀다.
  His irresponsible answer made me cry in my heart.
 • Google translate 약한 아이들을 골라서 괴롭히는 그들의 행패에 내 속이 부글부글 끓었다.
  My stomach was seething with their behavior of picking and harassing weak children.
 • Google translate 글쎄, 이웃 나라가 또 우리나라 영토를 자기 땅이라고 망언을 했대.
  Well, the neighboring country also said that our territory was theirs.
  Google translate 그 말을 들으니 피가 끓는다, 끓어.
  The words make my blood boil.

6. 많이 모여 우글거리다.

6. XÚM XÍT, NHUNG NHÚC, NHẶNG XỊ, LÚC NHÚC: Tụ tập lại nhiều và bò lổm nhổm.

🗣️ Ví dụ cụ thể:
 • Google translate 구더기가 끓다.
  Maggots boil.
 • Google translate 모기가 끓다.
  Mosquitoes boil.
 • Google translate 벌레가 끓다.
  Bugs boil.
 • Google translate 파리가 끓다.
  A fly boils.
 • Google translate 쓰레기 더미에 파리가 끓었다.
  The fly boiled in the garbage.
 • Google translate 그는 화장실의 손잡이를 현미경으로 보니 세균이 끓는다고 했다.
  He saw the handle of the bathroom through a microscope and said germs were boiling.
 • Google translate 아이고, 밤새 모기한테 또 물렸어. 아직 여름도 아닌데 모기가 끓어.
  Oh, i've been bitten by mosquitoes all night. it's not even summer yet, but mosquitoes are boiling.
  Google translate 그러게 말이야. 왜 이렇게 모기가 많지?
  I know. why are there so many mosquitoes?

🗣️ Phát âm, Ứng dụng: 끓다 (끌타) 끓어 (끄러) 끓으니 (끄르니) 끓는 (끌른) 끓습니다 (끌씀니다)
📚 Từ phái sinh: 끓이다: 액체를 거품이 솟아오를 정도로 뜨겁게 하다., 물이나 액체에 음식을 넣고 뜨겁게…
📚 thể loại: Ăn uống và cách nấu nướng  


🗣️ 끓다 @ Giải nghĩa

🗣️ 끓다 @ Ví dụ cụ thể

Start

End

Start

End


Hẹn (4) Yêu đương và kết hôn (19) Đời sống học đường (208) Vấn đề môi trường (226) Nói về lỗi lầm (28) Thể thao (88) Sự kiện gia đình (57) Diễn tả tính cách (365) Dáng vẻ bề ngoài (121) Lịch sử (92) Việc nhà (48) Nghề nghiệp và con đường tiến thân (130) Sử dụng phương tiện giao thông (124) Sử dụng cơ quan công cộng (8) Giới thiệu (tự giới thiệu) (52) Sức khỏe (155) Sử dụng tiệm thuốc (10) Nghệ thuật (23) Giải thích món ăn (78) Mua sắm (99) Văn hóa ẩm thực (104) Miêu tả sự kiện, sự cố, tai họa (43) Sự khác biệt văn hóa (47) Chiêu đãi và viếng thăm (28) Sử dụng cơ quan công cộng (Phòng quản lý xuất nhập cảnh) (2) Xem phim (105) Sự kiện gia đình-lễ tết (2) Chính trị (149) Diễn tả tình cảm/tâm trạng (41) Luật (42)